Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłata skarbowa

 

Zasady uiszczania opłat skarbowych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. 2016.1827.) opłacie skarbowej podlega m.in. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w postępowaniu sądowym. Regulacja ta dotyczy również spraw rozpoznawanych przez sądy administracyjne.

 1. stosownie do pkt. IV wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, stanowiącego załącznik do ustawy, złożenie dokumentu pełnomocnictwa (prokury), lub jego odpisu, wypisu lub kopii pociąga za sobą obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych.
 2. w myśl art. 8 ust. 1 ustawy zapłaty opłaty skarbowej można dokonać wyłącznie gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Wyłączono możliwość zapłaty poprzez naklejenie znaków opłaty na dokumentach pełnomocnictw procesowych. Nie ma także możliwości uiszczenia opłaty skarbowej w kasie WSA. 
 3. zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy organem podatkowym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii. Mając na uwadze położenie siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach organem właściwym w sprawach opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) procesowych składanych przed tym sądem jest Prezydent Miasta Kielce. Opłat skarbowych można dokonywać:

 przelewem na rachunek:

Urząd Miasta Kielce

25-303 Kielce, ul. Rynek 1

ING Bank Śląski S.A.

38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

z dopiskiem (opłata skarbowa za…)

w formie gotówkowej (bez dodatkowych opłat) w punktach ING Bank Śląski mieszczących się:

UM Kielce ul. Rynek 1

Kielce ul. Silniczna 26

Kielce ul. Staszica 3

Kielce ul. Warszawska 147

 

Opłatę skarbową można także uiszczać u inkasentów w n/w punktach poboru:

 

 1. Od obowiązku uiszczania opłaty zostały zwolnione:

jednostki budżetowe;

 

Wersja XML