Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontakt WSA Kielce

 Budynek WSA w Kielcach

 

 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
ul. Prosta 10
25-366 Kielce

  
centrala telefoniczna: 41 340 52 00

 faks: 41 334 90 40

 e-mail:

 NIP: 657-26-20-103

REGON: 260006998

 KONTO BANKOWE, NBP O/Kielce: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000

Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW

IBAN tworzy się poprzez dodanie przed NRB kodu Polski "PL"

  Mapa dojazdu do WSA Kielce 

 

 godziny urzędowania:

 Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30

    

Wydział Informacji Sądowej

Telefon 41 340 53 08

Czytelnia akt czynna w godzinach 8:00 do 15:00, pok. 126

 Kasa Sądu czynna od 8:30 do 12:30, pok. 124

Biuro podawcze czynne w godzinach urzędowania Sądu, pok. 104

 

 

Od dnia 25 maja 2020 r Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach poza działalnością orzeczniczą na posiedzeniach niejawnych, wznawia działalność orzeczniczą na rozprawach.

                                                                                                        

Zarządzenie   Nr 10/2020

Prezesa   Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Kielcach

z dnia 22  maja 2020r.

 

    Na podstawie art.20 §1 ustawy  z   dnia  25 lipca 2002r- Prawo o ustroju  sądów  administracyjnych (Dz.U. z 2019 poz. 2176 ze zm.) oraz § 12 ust 1 i 4  rozporządzenia  Rady  Ministrów z dnia 16 maja 2020r w  sprawie ustanowienia  określonych  ograniczeń, nakazów  i  zakazów) w związku  z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz.878 ) zarządza  się  co następuje:

§ 1

Od   dnia 25  maja  2020r. Sąd poza  działalnością  orzeczniczą na  posiedzeniach  niejawnych, wznawia  działalność  orzeczniczą  na rozprawach.

 

§ 2

Osoby  zawiadomione  o terminie  rozprawy  jako  strony i  uczestnicy  postępowania  oraz  ich  pełnomocnicy, a także osoby, które  zamierzają złożyć wniosek o przystąpienie do  postępowania  sądowego mogą  wejść do  budynku  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Kielcach  nie wcześniej  niż  15 minut przed  rozpoczęciem  rozprawy oraz  mają obowiązek poddać się  badaniu  temperatury  ciała, dezynfekcji  rąk  przy  użyciu  środków udostępnionych  przy  wejściu  do  budynku  Sądu, używać  rękawiczek i  maseczek  ochronnych.

 

§ 3

Badanie, o  którym  mowa w  § 2 wykonywane  jest  przez  pracownika  służb porządkowych przy  użyciu  termometru  bezdotykowego.

 

§ 4

Osoby, u  których  stwierdzi  się   temperaturę ciała  powyżej 37,5 0 C   oraz osoby które  odmówią  poddania się  pomiarowi   temperatury  ciała, dezynfekcji  rąk, użycia  rękawiczek i  maseczek  ochronnych nie  uzyskają prawa  wejścia  do  budynku  Sądu.

 

§ 5

Przyjmuje się  korespondencję  tylko  od  operatora pocztowego. Jedynie  osoby  przybyłe  do   Sądu w  związku  z wyznaczeniem  rozprawy  mogą   złożyć  pismo  w  biurze  podawczym sądu.

 

§ 6

Opłaty  sądowe  należy  uiszczać   wyłącznie za  pomocą  przelewu  bankowego lub wpłaty na  rachunek  : 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000 .

Przyjmowanie  gotówki w  kasie  Sądu zostaje  wstrzymane  do  odwołania.

 

§ 7

Uchyla się  Zarządzenie  nr  5/2020 Prezesa  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Kielcach  z   dnia   17 marca 2020r. oraz § 1 pkt 1 Zarządzenia  nr  4/2020 Prezesa  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Kielcach z dnia 13 marca 2020r.

 

§ 8

Zarządzenie   wchodzi  w   życie   z dniem  25 maja 2020r.

 

                                                                                             

Prezes

Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego

w  Kielcach

Sędzia NSA  Anna Żak

 

 

 

PDFZarządzenie nr 4.2020 z 13 marca 2020 r..pdf

 

Pisma mogą być wnoszone do Sądu w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą sądu. Adres elektronicznej skrzynki podawczej WSA w  Kielcach /vw6a6y61fz/skrytka oraz /vw6a6y61fz/SkrytkaESP/, albo za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

Komunikat Rzecznika Prasowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Kielcach

Informuje się, że niezależnie od możliwości rozpoznania przez sąd z urzędu niektórych spraw w trybie uproszczonym – także każda inna sprawa może być rozpoznana  w tym trybie na posiedzeniu niejawnym, o ile strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym, a żadna z pozostałych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy (art. 119 pkt.2 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). W związku z tym przypominamy o możliwości złożenia takiego wniosku, w tym również  w sprawach, w których skargi zostały już przekazane do sądu.

Informacja o udostępnianiu odpisów wyroków wydanych na posiedzeniach niejawnych

 

kontakt telefoniczny: 

Wydział I Orzeczniczy: 413405204, 413405206

Wydział II Orzeczniczy: 413405214, 413405216

Wydział Informacji Sądowej: 413405308, 413405301

 

Wersja XML