Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontakt WSA Kielce

 Budynek WSA w Kielcach

 

 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
ul. Prosta 10
25-366 Kielce

  
centrala telefoniczna: 41 340 52 00

 faks: 41 334 90 40

 e-mail:

 NIP: 657-26-20-103

REGON: 260006998

 KONTO BANKOWE, NBP O/Kielce: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000

Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW

IBAN tworzy się poprzez dodanie przed NRB kodu Polski "PL"

  Mapa dojazdu do WSA Kielce 

 

 godziny urzędowania:

 Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30

    

Wydział Informacji Sądowej

Telefon 41 340 53 08

Czytelnia akt czynna w godzinach 8:00 do 15:00, pok. 126

 Kasa Sądu czynna od 8:30 do 12:30, pok. 124

Biuro podawcze czynne w godzinach urzędowania Sądu, pok. 104

 


Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach nr 3/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. wyznacza się dni: 28 maja 2021 r. oraz 24 grudnia 2021 r. dniami wolnymi od pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach, za dni świąteczne przypadające  w sobotę (1 maja 2021 r. oraz 25 grudnia 2021 r.).


Komunikat

 W związku z objęciem Miasta Kielce obszarem czerwonym o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. poz. 1758, z późn. zm.) oraz mając na względzie zarządzenie nr 39 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie odwołania rozpraw oraz wdrożenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z objęciem Miasta Stołecznego Warszawy obszarem czerwonym informujemy, że z dniem 17 października 2020 r.:

 1. odwołuje się rozprawy, kontynuując działalność orzeczniczą Sądu w trybie rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych,
 2. sprawy wyznaczone do rozpatrzenia na rozprawie kieruje się do załatwienia na posiedzeniu niejawnym,
 3. wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez Prezesa, Wiceprezesa i Przewodniczących Wydziałów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach,
 4. wstrzymuje się przyjmowanie interesantów w Czytelni Akt.
 5. ogranicza się pracę:

 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Sędzia NSA Anna Żak

 

PDFZarządzenie Prezesa NSA Nr 39.pdf


 


Zarządzenie nr 29/2020

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie organizacji pracy Biura Podawczego, Czytelni Akt i Kasy Sądu w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tj. Dz. U. 2019. 2167 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Z dniem 15 grudnia 2020 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach wznawia się pracę Biura Podawczego i Kasy Sądu.

§ 2.

Czytelnia Akt wznawia przyjmowanie interesantów w ograniczonym zakresie tj. po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu pod numerem 41 34-05-308 lub mailowo na adres e-mail:

§ 3.

Wszystkie osoby wchodzące na teren budynku Sądu zobowiązane są do:

- dezynfekcji rąk,

- używania osłony na usta i nos,

- poddania się badaniu temperatury ciała przy użyciu termometru bezdotykowego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

                    w Kielcach

            Sędzia NSA Anna Żak

 


Informacja o wyrokach wydanych na posiedzeniach niejawnych


e-Wokanda

"e-Wokanda" stanowi skrócony wykaz spraw sądowych, w tym treści wydanych orzeczeń. 

Nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5 poz. 22 ze zm.).

Od dnia 9 listopada 2020 r. na e-wokandzie wykazane są wszystkie posiedzenia WSA w Kielcach, w tym posiedzenia niejawne. Wydane w sprawach orzeczenia widoczne są przez okres 30 dni licząc od daty wydania. 

e-Wokanda Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach dostępna jest pod adresem:

http://www.nsa.gov.pl/ewokanda/wsa/kielce/

Wersja XML